Commit 4023cb0b authored by Michael Westergaard's avatar Michael Westergaard
Browse files

README.md toevoegen

parents
# iWlz 2.1
Deze repository bevat de XSLT's voor gebruik binnen de iWlz.
* [Volgende versie 2.2](https://repository.istandaarden.nl/istandaarden/iwlz/xslt/-/tree/wlz22)
## Documentatie
* Informatiemodel iStandaarden iWlz: [Informatiemodellen](https://informatiemodellen.istandaarden.nl)
* Portaal voor iStandaarden in de Zorg en Ondersteuning: [homepagina iStandaarden](https://www.istandaarden.nl)
## Contact of meer vragen
* Servicedesk iStandaarden - [info@istandaarden.nl](mailto:info@istandaarden.nl)
## Schematisch - minimale versie
* Overzicht Releases: [https://repository.istandaarden.nl/istandaarden/iwlz/xslt/-/releases](https://repository.istandaarden.nl/istandaarden/iwlz/xslt/-/releases)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment