Commit abfa2b37 authored by Michael Westergaard's avatar Michael Westergaard
Browse files

XSD 3.0.0

parent 1434d253
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw301="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw301/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw301/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"/>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw301</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw301:Root"/>
<xs:complexType name="Root">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bericht voor de toewijzing van Jeugdhulp aan een aanbieder.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Header" type="jw301:Header"/>
<xs:element name="Client" type="jw301:Client"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Header">
<xs:sequence>
<xs:element name="BerichtCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Code ter identificatie van een soort bericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtCode">
<xs:pattern value="436"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BerichtVersie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een major release van een iStandaard.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtVersie">
<xs:pattern value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BerichtSubversie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een minor release van een iStandaard.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtSubversie">
<xs:pattern value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Afzender" type="ijw:LDT_Gemeente">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van zorg of ondersteuning.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ontvanger" type="ijw:LDT_AgbCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerende code van een aanbieder van zorg of ondersteuning.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BerichtIdentificatie" type="ijw:CDT_BerichtIdentificatie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Naam of nummer en dagtekening ter identificatie van een totale aanlevering.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="XsdVersie" type="ijw:CDT_XsdVersie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het heenbericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Client">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Persoonsgegevens van de client.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Bsn" type="ijw:LDT_BurgerServicenummer">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Geboortedatum" type="ijw:CDT_Geboortedatum">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Geslacht" type="ijw:LDT_Geslacht">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Naam" type="ijw:CDT_VolledigeNaam">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volledige naam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Geslachtsnaam, eventueel Partnernaam, Voornamen en/of Voorletters en NaamGebruik.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Communicatie" type="ijw:CDT_Communicatie" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Aanduiding over bijzondere vorm van communicatie die gebruikt dient te worden.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="JuridischeStatus" type="ijw:LDT_JuridischeStatus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Juridische situatie die voor de client van toepassing is op het moment van indicatiestelling.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WettelijkeVertegenwoordiging" type="ijw:LDT_WettelijkeVertegenwoordiging" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wettelijke vertegenwoordiging die voor de client van toepassing is op het moment van beoordeling.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vrije tekst (bijvoorbeeld toelichting) in een bericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Relaties" type="jw301:Relaties" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Contactgegevens" type="jw301:Contactgegevens"/>
<xs:element name="ToegewezenProducten" type="jw301:ToegewezenProducten"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Relaties">
<xs:sequence>
<xs:element name="Relatie" type="jw301:Relatie" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Relatie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Persoonsgegevens van de relatie van de client.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Nummer" type="ijw:LDT_Persoonsid">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerend nummer van de relatie van een client.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Volgorde" type="ijw:LDT_RelatieVolgorde" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Aanduiding van de prioriteit van de contactpersoon.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Soort" type="ijw:LDT_SoortRelatie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De soort relatie die een persoon ten opzichte van de client heeft.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Geboortedatum" type="ijw:CDT_Geboortedatum" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Geslacht" type="ijw:LDT_Geslacht" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Naam" type="ijw:CDT_VolledigeNaam">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volledige naam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Geslachtsnaam, eventueel Partnernaam, Voornamen en/of Voorletters en NaamGebruik.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Contact" type="jw301:Contact"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Contact">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gegevens voor de aanduiding van het adres van de client of relatie.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Soort" type="ijw:LDT_AdresSoort">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nadere typering van het adres.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Adres" type="ijw:CDT_Adres" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adres van de client of relatie van de client.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Organisatie" type="ijw:LDT_Organisatienaam" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De naam van een organisatie waar de client of relatie van de client verblijft.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Telefoon" type="ijw:CDT_Telefoonnummers" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De telefoonnummers waarop de client of relatie van de client te bereiken is.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Emailadres" type="ijw:LDT_Emailadres" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Het e-mailadres van de client of relatie van de client.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Periode" type="ijw:CDT_OpenPeriode" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Begindatum en/of een einddatum van het verblijf van de client of relatie van de client op een tijdelijk adres.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Contactgegevens">
<xs:sequence>
<xs:element name="Contact" type="jw301:Contact" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ToegewezenProducten">
<xs:sequence>
<xs:element name="ToegewezenProduct" type="jw301:ToegewezenProduct" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ToegewezenProduct">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gegevens over een product dat de gemeente toewijst aan een aanbieder.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="ToewijzingNummer" type="ijw:LDT_Nummer">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerend nummer van de opdracht om een zorg - of ondersteuningsproduct te leveren, zoals vastgesteld door de gemeente.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ReferentieAanbieder" type="ijw:LDT_Referentie" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Product" type="ijw:CDT_Product" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gecodeerde omschrijving van een product, dienst of resultaat ten behoeve van het leveren van ondersteuning aan een client.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Toewijzingsdatum" type="ijw:LDT_Datum">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De datum waarop de gemeente de toewijzing van de zorg aan de zorgaanbieder definitief heeft vastgesteld.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Toewijzingstijd" type="ijw:LDT_Tijd">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Het tijdstip waarop de gemeente de toewijzing van de zorg aan de zorgaanbieder definitief heeft vastgesteld.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ingangsdatum" type="ijw:LDT_Datum">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De datum waarop de toegewezen product voor de eerste keer geleverd dient te worden.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Einddatum" type="ijw:LDT_Datum" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De datum waarop de toegewezen product voor de laatste keer geleverd dient te worden.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RedenWijziging" type="ijw:LDT_RedenWijziging" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De reden waarom een toewijzing wordt gewijzigd.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Omvang" type="ijw:CDT_Omvang" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Budget" type="ijw:LDT_Budget" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Aanduiding van het toegewezen budget</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vrije tekst (bijvoorbeeld toelichting) in een bericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw302="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw302/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw302/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"/>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw302</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw302:Root"/>
<xs:complexType name="Root">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bericht voor de toewijzing van Jeugdhulp aan een aanbieder.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Header" type="jw302:Header"/>
<xs:element name="Client" type="jw302:Client" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Header">
<xs:sequence>
<xs:element name="BerichtCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Code ter identificatie van een soort bericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtCode">
<xs:pattern value="437"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BerichtVersie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een major release van een iStandaard.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtVersie">
<xs:pattern value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BerichtSubversie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een minor release van een iStandaard.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="ijw:LDT_BerichtSubversie">
<xs:pattern value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Afzender" type="ijw:LDT_Gemeente">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van zorg of ondersteuning.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ontvanger" type="ijw:LDT_AgbCode">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerende code van een aanbieder van zorg of ondersteuning.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BerichtIdentificatie" type="ijw:CDT_BerichtIdentificatie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Naam of nummer en dagtekening ter identificatie van een totale aanlevering.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="XsdVersie" type="ijw:CDT_XsdVersie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het heenbericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IdentificatieRetour" type="ijw:LDT_IdentificatieBericht">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Naam of nummer ter identificatie van een retourbericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DagtekeningRetour" type="ijw:LDT_Datum">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dagtekening van het retourbericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="XsltVersie" type="ijw:LDT_Versie" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSLT's die zijn ingezet voor de controle van het heenbericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="XsdVersieRetour" type="ijw:CDT_XsdVersie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van de XSD's die zijn ingezet voor het opstellen van het retourbericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw302:RetourCodes" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RetourCodes">
<xs:sequence>
<xs:element name="RetourCode" type="ijw:LDT_RetourCode" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gecodeerde aanduiding in een retourbericht van het resultaat van de beoordeling van een (deel van het) ontvangen bericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Client">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Persoonsgegevens van de client.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Bsn" type="ijw:LDT_BurgerServicenummer">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Geboortedatum" type="ijw:CDT_Geboortedatum">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Geslacht" type="ijw:LDT_Geslacht">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Naam" type="ijw:CDT_VolledigeNaam">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volledige naam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Geslachtsnaam, eventueel Partnernaam, Voornamen en/of Voorletters en NaamGebruik.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Communicatie" type="ijw:CDT_Communicatie" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Aanduiding over bijzondere vorm van communicatie die gebruikt dient te worden.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="JuridischeStatus" type="ijw:LDT_JuridischeStatus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Juridische situatie die voor de client van toepassing is op het moment van indicatiestelling.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WettelijkeVertegenwoordiging" type="ijw:LDT_WettelijkeVertegenwoordiging" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wettelijke vertegenwoordiging die voor de client van toepassing is op het moment van beoordeling.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vrije tekst (bijvoorbeeld toelichting) in een bericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Relaties" type="jw302:Relaties" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Contactgegevens" type="jw302:Contactgegevens"/>
<xs:element name="ToegewezenProducten" type="jw302:ToegewezenProducten"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw302:RetourCodes"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Relaties">
<xs:sequence>
<xs:element name="Relatie" type="jw302:Relatie" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Relatie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Persoonsgegevens van de relatie van de client.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Nummer" type="ijw:LDT_Persoonsid">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerend nummer van de relatie van een client.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Volgorde" type="ijw:LDT_RelatieVolgorde" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Aanduiding van de prioriteit van de contactpersoon.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Soort" type="ijw:LDT_SoortRelatie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De soort relatie die een persoon ten opzichte van de client heeft.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Geboortedatum" type="ijw:CDT_Geboortedatum" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Geslacht" type="ijw:LDT_Geslacht" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Naam" type="ijw:CDT_VolledigeNaam">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Volledige naam van een natuurlijk persoon, aangeduid als Geslachtsnaam, eventueel Partnernaam, Voornamen en/of Voorletters en NaamGebruik.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Contact" type="jw302:Contact"/>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw302:RetourCodes"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Contact">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gegevens voor de aanduiding van het adres van de client of relatie.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Soort" type="ijw:LDT_AdresSoort">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nadere typering van het adres.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Adres" type="ijw:CDT_Adres" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adres van de client of relatie van de client.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Organisatie" type="ijw:LDT_Organisatienaam" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De naam van een organisatie waar de client of relatie van de client verblijft.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Telefoon" type="ijw:CDT_Telefoonnummers" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De telefoonnummers waarop de client of relatie van de client te bereiken is.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Emailadres" type="ijw:LDT_Emailadres" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Het e-mailadres van de client of relatie van de client.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Periode" type="ijw:CDT_OpenPeriode" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Begindatum en/of een einddatum van het verblijf van de client of relatie van de client op een tijdelijk adres.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw302:RetourCodes"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Contactgegevens">
<xs:sequence>
<xs:element name="Contact" type="jw302:Contact" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ToegewezenProducten">
<xs:sequence>
<xs:element name="ToegewezenProduct" type="jw302:ToegewezenProduct" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ToegewezenProduct">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gegevens over een product dat de gemeente toewijst aan een aanbieder.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="ToewijzingNummer" type="ijw:LDT_Nummer">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identificerend nummer van de opdracht om een zorg - of ondersteuningsproduct te leveren, zoals vastgesteld door de gemeente.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ReferentieAanbieder" type="ijw:LDT_Referentie" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Product" type="ijw:CDT_Product" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gecodeerde omschrijving van een product, dienst of resultaat ten behoeve van het leveren van ondersteuning aan een client.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Toewijzingsdatum" type="ijw:LDT_Datum">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De datum waarop de gemeente de toewijzing van de zorg aan de zorgaanbieder definitief heeft vastgesteld.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Toewijzingstijd" type="ijw:LDT_Tijd">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Het tijdstip waarop de gemeente de toewijzing van de zorg aan de zorgaanbieder definitief heeft vastgesteld.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ingangsdatum" type="ijw:LDT_Datum">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De datum waarop de toegewezen product voor de eerste keer geleverd dient te worden.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Einddatum" type="ijw:LDT_Datum" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De datum waarop de toegewezen product voor de laatste keer geleverd dient te worden.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RedenWijziging" type="ijw:LDT_RedenWijziging" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>De reden waarom een toewijzing wordt gewijzigd.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Omvang" type="ijw:CDT_Omvang" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Aanduiding van de omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning, uitgedrukt in Volume, Eenheid en Frequentie.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Budget" type="ijw:LDT_Budget" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Aanduiding van het toegewezen budget</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Commentaar" type="ijw:LDT_Commentaar" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vrije tekst (bijvoorbeeld toelichting) in een bericht.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RetourCodes" type="jw302:RetourCodes"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ijw="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" xmlns:jw303="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw303/schema" targetNamespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/jw303/schema" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.istandaarden.nl/ijw/3_0/basisschema/schema" schemaLocation="basisschema.xsd"/>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<ijw:standaard>ijw</ijw:standaard>
<ijw:bericht>jw303</ijw:bericht>
<ijw:release>3.0</ijw:release>
<ijw:BerichtXsdVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdVersie>
<ijw:BerichtXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMinVersie>
<ijw:BerichtXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BerichtXsdMaxVersie>
<ijw:BasisschemaXsdVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMinVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMinVersie>
<ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>1.0.0</ijw:BasisschemaXsdMaxVersie>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
<xs:element name="Bericht" type="jw303:Root"/>
<xs:complexType name="Root">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Declaratie of factuur Jeugdhulp</xs:documentation>
<xs:documentation>Een declaratie is een verantwoordingsdocument waarin geleverde dienst / product wordt weergegeven. Een factuur is een formeel financieel administratief document (met wettelijke eisen).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Header" type="jw303:Header"/>
<xs:element name="Clienten" type="jw303:Clienten"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Header">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Metagegevens</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="BerichtCode">
<xs:annotation>